Su sayacı okuma işlemleri durduruluyor

Su sayacı okuma işlemleri durduruluyor
Edirne Belediye Meclisi, 15 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te olağanüstü olarak toplanacak. Edirne Belediye Meclisi'nin 2020 yılındaki 1. Olağanüstü Toplantısı'nda 3 gündem içi madde görüşülecek. Gündemde koronavirüs sebebiyle...

Edirne Belediye Meclisi, 15 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te olağanüstü olarak toplanacak. Edirne Belediye Meclisi'nin 2020 yılındaki 1. Olağanüstü Toplantısı'nda 3 gündem içi madde görüşülecek. Gündemde koronavirüs sebebiyle iki ay boyunca su sayacı okuma işlemlerinin durdurulması ve su ile atık su ücretlerine %50 indirim yapılması da yer alıyor.

1- Edirne Merkez muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda İçme Suyu, Yağmur Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı yapım işlerinin devam edilebilmesi için Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi uyarınca 2020 yılı bütçesi için mahalli kuruluşlardan sağlanacak finansman ile 71.000.000,00 (Yetmişbir Milyon) TL ek ödeneğin verilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 24.03.2020 tarih ve E.549010 sayılı yazısı.

2- Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su Abone ve Sayaç Okuma Birimince yürütülen; su sayacı okuma işleri, vatandaşlarımıza ait su saatlerinin çoğunluğunun yaşam alanları içerisinde bulunması, su sayaçlarının okunması esnasında vatandaşların yaşam alanlarına temas edilmesi, COVİD-19 virüsünün yayılmasına sebep olacağı düşünüldüğünden; 2020/4 ve 2020/5 tahakkuk dönemlerinde su sayaç okuma işlemlerinin geçici olarak durdurulması, su fatura düzenlemelerinin ise 2020/1, 2020/2, 2020/3 tahakkuk dönemlerinin su tüketim m3 cinsinden sarfiyat ortalaması alınarak 2020/4 ve 2020/5 tahakkuk dönemlerinde hesaplanan ortalama sarfiyat miktarı üzerinden tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 2020/4 ve 2020/5 dönemleri için; Su İhbarnamesi Fatura Bilgileri bölümündeki “Su Kullanım Bedeli” ve “Atık Su Bedeli” alanları için hesaplanan tutarlarının %50’ si dikkate alınmayıp %50’si kadarı tahakkuk ettirilerek ihbarnamedeki diğer alanlardaki bedellerde katılıp hesaplanacak tutar üzerinden tahsilatlarının yapılması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve E.549469 sayılı yazısı.

3- 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 15. Maddesinin 5. Fıkrasında “Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.” düzenlemesine yer verilmiş olup, alt yapı hizmetlerinde kullanılacak olan kredinin kullanımından sonra yüklenici firmaya ödeme tamamlanana kadar tutarın 5393 sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddesi ile 08/03/2019 tarih ve 30708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda açılacak bir hesapta paranın haczedilemeyeceği ile değerlendirilmesi ve nemalandırılmasına, ayrıca kamuya tahsisli hesaplar arasına alınmasına, bütün bu iş ve işlemler için Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ın yetkili kılınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.04.2020 tarih ve E.553470 sayılı yazısı.