İş Yerlerine Güvenlik Kamerası Zorunluluğu

İş Yerlerine Güvenlik Kamerası Zorunluluğu
Edirne Valiliği, iş yerlerine güvenlik kamerası takılması hakkında bir genelge yayınladı. Buna göre Edirne il genelinde, kapsam dahilindeki iş yerlerine güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirildi. Karara uymayanlara 5326 Sayılı...

Edirne Valiliği, iş yerlerine güvenlik kamerası takılması hakkında bir genelge yayınladı. Buna göre Edirne il genelinde, kapsam dahilindeki iş yerlerine güvenlik kamerası takma zorunluluğu getirildi. Karara uymayanlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesi uygulanacak. Valilik Kararının tam metnini haberin en sonunda görebilirsiniz.

KAPSAM

Edirne il merkezi, ilçeleri, belde ve köylerinde bulunan, başta karayolları üzerinde bulunan tesisler olmak üzere halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, pasajlar ve iş hanları (içerideki küçük işletmeler hariç), büyük marketler, tüm konaklama tesisleri, özel okullar, etüt merkezleri, kuyumcular, döviz büroları, sanayi siteleri, 50 m² üzerindeki cafeler, internet cafeler, alkollü içki satışı ve sunumu yapan işletmeler, alkol satışı yapan büfeler, 50 m² üzerindeki kahvehane ve kıraathaneler, eğlence mekânları, turizm işletme belgeli tesisler, eczaneler, fabrikalar, konut siteleri/apartmanlar ve toplu konut alanları, düğün salonları, spor tesisleri, gündüz bakım evleri ve kreşler.

CEZAİ HÜKÜMLER

Yapılacak kontrollerde güvenlik kameralarının belirtilen sürede kurulmaması veya çalışır halde olmaması veya genelge hükümlerine aykırı davranılması durumlarında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesi uygulanır. (Kabahatler Kanunu Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.)

01.11.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Valilik Kararı aşağıdaki gibidir.

1. GENEL HÜKÜMLER

a. Amaç:

Madde 1: Suç ve suçluyla mücadelede caydırıcı etkisi, suç oluştuktan sonra ise faillerin tespiti ve delillendirilebilmesi açısından güvenlik kameraları büyük bir öneme sahiptir. İnsan gözünün atlayabileceği bir detay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alınabilmektedir. Güvenlik kameralarının suçlunun belirlenmesindeki öneminin yanında, suçun oluşmasını engelleyici etkisi de mevcuttur.

Suç ve suçluluğun en aza indirilmesi için yapılacak her çalışmanın belli bir maliyeti olmasının yanında hem maddi hem de psikolojik getirileri çok daha fazladır. Toplumsal huzurun ve güvenliğin sağlanması, teknolojik imkânların kullanımını zorunlu kılmakta, işyeri vb. yerlerde güvenlik kameralarının takılmasının gerekli olduğu öngörülmektedir. Bu doğrultuda kolluk kuvvetleri, dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de güvenlik amaçlı kameralarla suç bölgelerini ve halkımızın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanları izlemeye almaktadır. Ancak, güvenlik kuvvetlerinin mevcut imkânlarla tüm suç işlenebilecek yerleri kameralarla izlemesi mümkün olamayacağından özel güvenlik hizmetlerinin devreye sokulması, özel güvenlik hizmetinin mümkün olmadığı işyerlerinin ise güvenlik amaçlı kamera kullanması amaçlanmıştır.

b. Kapsam:

Madde 2: Edirne Valiliğince uygulamaya konulan bu karar, Edirne il merkezi, ilçeleri, belde ve köylerinde bulunan, başta karayolları üzerinde bulunan tesisler olmak üzere, halkın yoğun olarak bulunduğu alış veriş merkezleri, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, pasajlar ve iş hanları (içerideki küçük işletmeler hariç), büyük marketler, tüm konaklama tesisleri, özel okullar, etüt merkezleri, kuyumcular, döviz büroları, sanayi siteleri, 50 m² üzerindeki cafeler, internet cafeler, alkollü içki satışı ve sunumu yapan işletmeler, alkol satışı yapan büfeler, 50 m² üzerindeki kahvehane ve kıraathaneler, eğlence mekânları, turizm işletme belgeli tesisler, eczaneler, fabrikalar, konut siteleri/apartmanlar ve toplu konut alanları, düğün salonları, spor tesisleri, gündüz bakım evleri ve kreşleri kapsar.

c. Hukuki dayanak:

Madde 3:

(1) 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Madde 48)

(2) 2803 Sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu (Madde 7/a)

(3) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (Madde 9/c,ç,e,i-11/a,c-66)

(4) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (Madde/1, 2)

(5) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (Madde 32)

(6) Alış Veriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik (Madde 19/2)

ç. Temel İlkeler:

Madde 4: Devletin suçu önlemede alacağı tedbirlerin yanında, vatandaşların kendi can ve mal emniyetini sağlayacak tedbirlerin alınmasında işbirliği yapması, genel asayiş ve huzurun sağlanmasında güvenlik hizmetlerine katkı sağlayacaktır.

Madde 5: Zilyedin taşınır ve taşınmaz mallarını koruma görevi öncelikle kendisine aittir. Bir tecavüz ve suç oluşmasının engellenmesi için güvenlik kameraları en etkili ve caydırıcı yöntemlerden birisidir.

Madde 6: Bu karar uygulanma aşamasında Edirne il merkezi, ilçeleri, belde ve köylerinde 2. maddede sayılan yerleri kapsar. Ancak, ileride değişen ve gelişen şartlara uygun olarak, idare, güvenlik kamerası bulundurması gereken işyerlerini yeniden düzenleyebilir ve kapsamını genişletebilir.

Madde 7: Yakalanma riski yüksek olan yerlerde potansiyel suçluların suç işleme oranları azalmaktadır. Suçun işlenmesi için elverişli ortamın minimuma indirilmesi, mağduriyetleri azaltacaktır. Suçlarda meydana gelen artış, insanları doğrudan etkilemekte, huzursuz etmektedir. Suç oluştuktan sonra, suçlular yakalansa bile bu olumsuz etki tamamen ortadan kaybolmamaktadır. Bu yüzden suç oluşmadan alınabilecek tedbirlerin en önemlilerinden birisi güvenlik kameralarıdır.

Madde 8: İlimizde ve ülkemizde giderek artan suç ve suçluyla mücadelede, şehir hayatının gereklerinden birisi haline gelen güvenlik kameraları, gelişmiş ülkelerde yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Suç oluşmadan önleyebilmenin maliyeti, suç oluştuktan sonra yapılacak tüm çalışmalardan daha az maliyetlidir. Üstelik suçun toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz etki, hiçbir maliyetle ölçülemeyecek derecede sosyal ve psikolojik problemleri beraberinde getirir.

Madde 9: Kolluk Kuvvetlerinin, suç soruşturmalarında sonuca gitmesinde etkili olan birinci ve en önemli unsur vatandaşlardan elde ettiği bilgilerdir. Vatandaşların desteğinden yoksun bir şekilde çalışan güvenlik kuvvetlerinin suçlular üzerinde etkili olması ve kendini kabul ettirmesi çok zordur. Vatandaşların katılımının sağlanması, suçla mücadelenin her aşama ve alanında geçerli olan temel bir ilkedir.

Madde 10: Toplumun yaşayan bir olgu olduğu düşünüldüğünde, toplum sağlığını belirleyen en önemli etkenin, suç oranının düşüklüğü olduğu görülecektir. Toplum huzurunun sağlanması, her bireyin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesiyle mümkündür. Vatandaşların güvenlik kuvvetleriyle işbirliği yapmaları suçların önlenmesinde çok büyük fayda sağlayacaktır.

2. UYGULAMA ESASLARI

Madde 11: 2’nci maddede belirtilen iş yerlerine ilk ruhsat başvurusunda, Belediyeler, İl/İlçe Özel İdareleri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri, İl/İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüklerince güvenlik kamerası takılması hususu ruhsat verme aşamasında aranacaktır.

Madde 12: 2’nci maddede belirtilen ve halen faaliyette bulunan işyerlerinden güvenlik kamerası bulunmayanlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren (3) ay içerisinde aşağıda belirtilen özellikte güvenlik kamerası takmakla yükümlüdür.

Kameraların kullanımı ve görüntülerin saklanma süre ve koşulları:

a. İç ve dış mekanlarda bulunan kameraların görüş alanı işyerinin tamamını kapsamalı ve (7) gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmelidir.

b. Kamera görüntü kayıtları en az (30) gün süreyle saklanabilir olmalıdır.

c. Cihazda arşiv görüntülerine tarih ve saat girilerek kolayca ulaşılabilmeli, gerekli olduğunda güvenlik kuvvetlerinin kullanımına sunulmalıdır.

c. Güvenlik kameraları karanlık ortamlarda da net kayıt yapabilme, yüz ve eşkal belirlemeye yardımcı olacak şekilde yerleştirilmelidir.

ç. Kayıt cihazları yüksek çözünürlüklü, gündüz ve gece kayıt yapabilme özellikli ve USB bellek girişli olmalıdır.

d. Elektrik kesintilerine karşı, yedek enerji kaynakları ile desteklenmelidir.

e. Darbe ve sabotajlara karşı gerekli koruma tedbirleri alınmalıdır.

f. Güvenlik kameraları ve kayıt cihazları periyodik bakımları yaptırılarak, devamlı surette çalışır vaziyette bulundurulmalı, arızalı olanların ivedilikle onarımı yaptırılarak çalışır halde bulundurulması gerekmektedir.

g. Güvenlik kameralarının yerleştirilmesinde aşamasında, Alış Veriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 19.maddesi 2.fıkrasında belirtilen, bebek bakım odası ve tuvalet gibi niteliği itibariyle kayıt altına alınması uygun olmayan alanlar dışındaki ortak kullanım alanların kayıt altına alınmasına dikkat edilecektir.

3. CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 13: Yapılacak kontrollerde güvenlik kameralarının belirtilen sürede kurulmaması veya çalışır halde olmaması veya genelge hükümlerine aykırı davranılması durumlarında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. Maddesi uygulanır.

4. YÜRÜRLÜK

Madde 14: Bu karar Edirne Valiliği tarafından yürütülür ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararın yürürlüğe girmesini müteakip 15.03.2019 tarihli ve 2019/1 numaralı karar yürürlükten kalkacaktır. İlanen tebliğ olunur.