Meclis'te Büyükşehir Hazırlığı

Meclis'te Büyükşehir Hazırlığı
Edirne’nin 2019 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde bütünşehir kapsamında değerlendirileceği iddiaları üzerine büyükşehir belediyesi uygulamaları hakkında komisyon raporu hazırlayan Edirne İl Genel Meclisi, Kasım ayı toplantısında büyükşehir belediyesi sistemini sundu.

Edirne’nin 2019 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde bütünşehir kapsamında değerlendirileceği iddiaları üzerine büyükşehir belediyesi uygulamaları hakkında komisyon raporu hazırlayan Edirne İl Genel Meclisi, Kasım ayı toplantısında büyükşehir belediyesi sistemini sundu. Raporda; büyükşehir belediyesinin yanı sıra ilçe ve mahallelerin de görevlerine yer verildi.

Edirne İl Genel Meclisi, Edirne’nin 2019 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde bütünşehir kapsamında değerlendirileceği iddiaları üzerine büyükşehir belediyesi uygulamaları hakkında komisyon raporu görüştü. İdari ve Mali İşler Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu ile Köylere Yönelik Hizmetler ve Orköy Komisyonu’nun ortak hazırladığı raporu İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Necmi Sınır okudu. Sınır, 5216 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı yerel seçimleri öncesi Edirne’nin büyükşehir olması durumunda yaşanacakları açıklayarak: "Öncelik olarak 6360 sayılı kanuna göre bir vali yardımcısı başkanlığında; valinin uygun göreceği kurum, kuruluş temsilcileri ile ilgili belediye başkanlarından oluşan ‘Devir-Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’ marifetiyle belde belediyelerinin ve özel idaresinin, köylerin, tüzel kişiliklerin sona ereceğinden; bu köylerin, beldelerin ve özel idarelerin mal varlıkları hak, alacak ve borçları mahalle olarak katıldıkları belediyeye devredilecektir." dedi.

BELDELER MAHALLE OLACAK

Sınır, yeni kurulan ve sınırları genişleyen bütün şehirlerde köy ve belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırıldığından dolayı bu yerlerdekiler köylerin, mahalle olacağını açıklayarak: "Belediyeler ise belde isimleri ile tek mahalle olarak bağlı oldukları ilçenin belediyesine katılacaklardır. Bu kanunla belde uygulaması tamamen kaldırılıp, nüfusu 20 bin ve yukarısı olan yerleşim yerleri isterlerse bağlı bulundukları ilde yeni ilçe olabileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

SINIRLAR AÇIKLANDI

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre örgütlenme yapısının amaç ve kapsamını açıklayan Sınır: "Büyük Şehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerini planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan belediyeleri kapsar. Büyükşehir belediyesi sınırları il mülki sınırları, ilçe belediyelerinin sınırları da bu ilçenin mülki sınırlarıdır." dedi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI KALDIRILACAK

Büyükşehir belediyesinin teşkilatlanmasını açıklayan Sınır: "Norm kadro esaslarına uygun olarak başkan-genel sekreter-genel sekreter yardımcıları ile daire başkanlıkları ve müdürlerden oluşur. Büyükşehir belediyelerinde belediye başkana yardımcılığı kaldırılmış olup başkan vekilliği ve danışmanlık uygulaması vardır. Nüfusu 2 milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde 10, diğer büyükşehir belediyelerinde 5’i geçmemek üzere danışman görevlendirilir. Danışmanların ene az 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumu mezunu olması şarttır. Danışmanlar; memur, işçi veya sözleşmeli işçi statüsünde olabilir." sözlerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖREVLERİ AÇIKLANDI

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarından örnekler veren Sınır: "İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5000 ile 1/25000 arasındaki her ölçekte nazım imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemek. Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak." ifadelerine yer verdi.

İLÇE BELEDİYELERİN GÖREVLERİNE DEĞİNİLDİ

Sınır, ilçe belediyelerinin görev ve yetkilerinde verdiği örneklerdeyse; "Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak." dedi.

ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

Altyapı hizmetleri hakkında bilgiler de veren Sınırİ "Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı altyapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Altyapı Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili olarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır." sözlerine yer verdi.

Konuşmasında büyükşehir belediyesinin meralarla ilgili uygulamalarını da açıklayan Sınır: "6360 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği kalkan vilayetlerde İl Mera Komisyonuna, İl Özel İdaresi adına katılan üyenin yerine, ilgili Büyükşehir Belediyelerinden ziraat mühendisi üye görevlendirilecektir. Mera teknik ekiplerine; İl Özel İdaresi adına katılan üyenin yerine ilgili İlçe Belediye kadrosunda çalışan ziraat mühendisi veya konu ile ilgili teknik eleman üye, bulunmaması durumunda ise ilgili büyükşehir belediyesinden ziraat mühendisi veya konu ile ilgili teknik eleman üye ve köy muhtarının yerine ilgili mahalle muhtarları üye olarak alınacaktır. Mera alanlarından faydalanan çiftçi hane reis görüşleri, ilgili mahalle muhtarlığından alınacaktır. 6360 sayılı kanunun yayınlandığı tarihten önce köylere tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaklar; mahalleye dönüşen köylerde ilgili mahalledeki çiftçilerin kullanması şartı ile belediye tüzel kişiliğine tahsis edilmelidir. Mera teknik ekiplerinde görev alacak mahalli bilirkişiler, meraların bulunduğu mahalledeki kişilerden oluşturulacaktır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde, Mera Yönetim Birlikleri mahalle ve ilçe bazında oluşturulacaktır. 6360 sayılı kanun ile mahalle statüsü kazanan köylerde yer alan 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alanlardan elde edilen ve belediye adına açılan mera hesabına yatırılan gelirler yine o mahallede yer alan meralar için kullanılacaktır." dedi. Gündem Gazetesi