Ticaret Sicil Müdürlüğünden Önemli Duyuru

Ticaret Sicil Müdürlüğünden Önemli Duyuru
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilere önemli bir duyuru yapıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilere önemli bir duyuru yapıldı. ETSO Ticaret Sicil Müdürlüğünden yapılan duyuruda: "4 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan ETSO Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üyeleri ile Meclis Üyeleri Asil ve Yedek Üyeleri seçimlerinde oy kullanacak tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekmektedir." dendi.

ETSO Ticaret Sicil Müdürlüğünce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 3. Fıkrasına istinaden aşağıdaki usullere göre yetki belgeleri düzenlenecek:

a) Yetki belgesi talepleri dilekçeyle yapılır.

b) Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.

c) Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.

ç) Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde, dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.

d) Düzenlenen yetki belgesi iade edilmedikçe yeni yetki belgesi düzenlenmez. Yetki belgesinin zayi olması halinde, aynı kişi/kişiler tarafından talep edilmesi şartıyla aynı kişi adına yeni bir yetki belgesi düzenlenir. Zayi olan yetki belgesinin başka bir temsilci adına düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, başvuru dilekçesinin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüm temsilciler tarafından imzalanması zorunludur.

e) Münfesih, tasfiye haline girmiş, iflasına karar verilmiş şirketlerin temsilcileri ile adi ortaklık adına organ seçimlerinde kullanılmak üzere yetki belgesi düzenlenmez.

EJH